Pluralismo sa Media

Ang kabuuang anyo ba ng media sa Pilipinas ay konsentrado at kung oo, gaano katindi? Gaano kahusay ang kasalukuyang batas sa pagbibigay ng proteksyon sa pluralismo sa media? Ano ang mga pinakamalaking panganib sa iba't ibang pangangalap at pag-uulat ng balita ng media na kabilang ang lahat ng boses, pananaw, pati na ang pagtuligsa sa mga taong nakaluklok sa kapangyarihan? Ang sampung palatandaang ito ay nagbibigay ng liwanag sa mga panganib na hinaharap ng mga nagsasariling media at maaaring maglagay sa pluralismo ng media sa Pilipinas sa peligro.

  • Project by
    VERA Files
  •  
    Reporters without borders
  • Funded by
    BMZ